Sporządzanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU)

Sporządzanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU)

W poprzednim tekście opisaliśmy Państwu czym jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) oraz jak podejść do ustalania zasadniczych charakterystyk w odniesieniu do różnych zamierzonych zastosowań dla jednego typu wyrobu. Dzisiaj kontynuujemy temat: Sporządzanie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) – czyli jak to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W jaki sposób sporządzić Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU)?

Numer Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU)

Może być tożsamy z niepowtarzalnym kodem wyrobu (p.1 DWU), warto jednak aby był jednoznacznie identyfikowalny dla Producenta. Nie należy go również powielać, ten sam numer dla dwóch różnych deklaracji to błąd.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Decyzja o nadaniu numeru / kodu zależy od woli Producenta. Powinien od jednoznacznie wskazywać lub odnosić się do danego typu wyrobu. Ten sam kod powinien się również znaleźć na oznakowaniu przeznaczonym dla tego samego typu wyrobu. Dobrą praktyką jest nadanie kodu tożsamego z numerem badań typu, ale nie jest to obowiązkowe (zwłaszcza w przypadku, gdy raport z badań dotyczy kilku typów wyrobu).

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Zgodnie z poprzednim tekstem na blogu, wpisujemy tu zamierzone zastosowanie dla wyrobu, dla którego wykonaliśmy zestaw badań (w ramach badań typu). Warto wspomnieć, że zamierzone zastosowanie przedstawiają pierwsze punkty dokumentacji odniesienia dla tego wyrobu, tj.: normy zharmonizowanej (hEN) lub Europejskiej Oceny Technicznej.

Producent

Należy wstawić nazwę, zastrzeżoną nazwę handlową lub zastrzeżony znak i adres kontaktowy (wskazać konkretny punkt do kontaktu z Producentem).

Upoważniony Przedstawiciel

Jeżeli nie został ustanowiony, ten punkt pomijamy.

W przypadku, gdy został ustanowiony, postępujemy podobnie jak w przypadku Producenta.

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

W tym punkcie wpisujemy system (zgodnie z załącznikiem V Rozporządzenia 305/2011: 1+, 1, 2+, 3 lub 4) ustanowiony dla typu wyrobu, w zależności od zamierzonego zastosowania.

Norma zharmonizowana, Jednostka lub jednostki notyfikowane

Jeżeli wyrób podlega pod hEN, należy wpisać numer normy i datę wydania. W dalszej części wpisujemy numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (właściwe dla wyrobów, które są objęte nadzorem strony trzeciej). Numer identyfikacyjny jest czterocyfrowym kodem jednostki. W przypadku, gdy dokumentem odniesienia dla wyrobu jest Europejska Ocena Techniczna, można ten punkt pominąć.

Europejski Dokumenty Oceny

Postępujemy analogicznie do poprzedniej sytuacji. Wypełniamy ten punkt, jeżeli dla wyrobu została wydana Europejska Ocena Techniczna drogą EDO (więcej informacji tutaj).

Deklarowane Właściwości Użytkowe

W punkcie tym wpisujemy zestaw zasadniczych charakterystyk dla wyrobu oraz odpowiadające im właściwości użytkowe. Jeżeli danej właściwości nie deklarujemy, wpisujemy NPD (właściwość nieustalone). Warto wspomnieć, że właściwości powinny być określone w sposób konkretny, nie budzący wątpliwości Klienta. Błędem jest podawanie wzorów do wyliczeń lub wstawianie odniesienia do innej dokumentacji. Wyjątek stanowią odniesienia do obliczeń w przypadku właściwości mających wpływ na pracę konstrukcji.

Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Punkt ten wypełniamy wyłącznie jeżeli została ona opracowana dla wyrobu, zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 (CPR).

W imieniu Producenta podpisał…

Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) podpisuje osoba z Zarządu firmy lub formalnie powołana. Należy wspomnieć przy tym, że osoba ta powinna być świadoma deklarowanych właściwości użytkowych oraz odpowiedzialności jaka na niej ciąży w związku z podpisaniem niniejszego dokumentu.

Kilka słów podsumowania

Na zakończenie warto nadmienić, że Producent wystawia i udostępnia Klientowi Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) przy wprowadzeniu i każdym kolejnym udostępnieniu wyrobu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 (CPR), DWU przechowujemy przez okres 10 lat. Producent może udostępnić DWU na firmowej stronie internetowej.  Powinien mieć jednak wdrożone procedury zabezpieczające przed uszkodzeniem lub zaginięciem plików z DWU na swoich serwerach.

Tradycyjnie, zapraszamy do kontaktu firmy, które po przeczytaniu niniejszego tekstu mają w dalszym ciągu więcej pytań niż odpowiedzi 😊
Prowadzimy również firmową stronę na Facebooku, na której znajdują się AKTUALNOŚCI z działalności naszej firmy.

Posted in Blog, Deklaracje właściwości użytkowych, Oznakowanie CE, Przepisy prawne, Rozporządzenie CPR nr 305/2011 and tagged , , .

Dodaj komentarz