Obowiązki dystrybutora i upoważnionego przedstawiciela – rozporządzenie nr 305/2011 (CPR)

Cz. 2/2

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011, które zastąpiło dyrektywę o wyrobach budowlanych (CPD) wprowadziło nie tylko wytyczne dla oznakowania CE dla wszystkich wyrobów budowlanych objętych normami zharmonizowanymi, lecz także określiło obowiązki dla każdego z podmiotów gospodarczych biorących udział w łańcuchu dostaw.

Każdy z uczestników tego procesu wraz z pojawieniem się rozporządzenia CPR otrzymał dokładne i klarowne procedury mające na celu zapewnienie przejrzystości w procesach:

  • produkcji,
  • magazynowania,
  • dystrybucji wyrobów.

Przestrzeganie obowiązków narzuconych przez rozporządzenie jest regulowane prawnie i odnosi się do następujących podmiotów: producentów, importerów, dystrybutorów oraz upoważnionych przedstawicieli.

Dystrybutor

Według rozporządzenia nr 305/2011 (CPR) „dystrybutor oznacza osobę fizyczną lub prawną w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku”. Mówiąc prosto – są to hurtownie, sklepy oraz każde inne miejsca, w którym zakupić można dany wyrób budowlany od danego producenta.

Udostępniając wyrób na rynku dystrybutorzy są zobowiązani robić to z należytą starannością w odniesieniu do wymagań rozporządzenia CPR. Przed momentem wprowadzenia do obrotu powinni dokonać weryfikacji jakości i dokumentacji każdego wyrobu. W czasie, gdy produkt podlega odpowiedzialności dystrybutora powinien on zapewnić odpowiednie warunki jego transportu oraz magazynowania. Tak jak wyżej, dystrybutor również ma obowiązek poinformować odpowiednie służby o niebezpieczeństwie stwarzanym przez wyrób oraz przekazać odpowiednim organom informacje i dokumenty.

Upoważniony przedstawiciel

Jest to „osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która otrzymała pisemne pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań”. Rozumiemy przez to wspólnika, przedstawiciela, który w porozumieniu z producentem wykonuje konkretne zadania określone w tym porozumieniu.

Rozporządzenie CPR podaje zadania, które przedstawiciel może wykonywać zamiast producenta. Są to: przechowywanie dokumentacji, udostępnianie dokumentacji odpowiednim organom krajowym na ich żądanie oraz współpraca z nimi w celu usunięcia zagrożeń stworzonych przez wyroby wadliwe. CPR wspomina także, że zdaniem przedstawiciela nie może być sporządzanie dokumentacji technicznej wyrobu.

Przypadki, w których obowiązki producentów stosuje się do dystrybutorów i importerów

Do obowiązków importerów i dystrybutorów dokłada się obowiązki producentów przy spełnieniu następującego warunku: „gdy wprowadzają oni wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub gdy zmieniają oni w taki sposób wyrób budowlany wcześniej wprowadzony do obrotu, że może to wpływać na właściwości użytkowe zadeklarowane w deklaracji właściwości użytkowych”.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich uczestników występujących w procesie oceny i wprowadzających wyroby budowlane do obrotu. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Posted in Blog, Dyrektywy, Oznakowanie CE, Rozporządzenie CPR nr 305/2011, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz