Badania typu

Wykonaj badania typu u Nas

Badania typu

Badania typu to ciąg działań, które mają ocenić czy dany wyrób ma w rzeczywistości właściwości opisane w specyfikacji technicznej. Wynikiem takiej oceny jest określenie poziomu deklarowanych właściwości wyrobu.

Dokładny opis procedur, jakie maja zostać przeprowadzone znajduje się w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych. Zadaniem tych specyfikacji jest opis właściwości użytkowych charakterystycznych dla danego typu wyrobu.

Zakres badań typu

Wyrób budowlany jest badany tylko pod katem tych właściwości użytkowych, które mają wpływ na sposób, w jaki będzie używany. Jeżeli jednak istnieją normy (zharmonizowane), które regulują owe właściwości użytkowe, badania typu odnoszą się do ich całokształtu. Tak samo jest w przypadku aprobat technicznych.

Systemy oceny zgodności wyrobów

Wyróżniamy dwa rodzaje działań, które służą ustaleniu poziomu zgodności wyrobów z normami zharmonizowanymi, specyfikacją techniczną lub innymi wymaganymi regulacjami prawnymi i procedurami. Są to:

  1. Zakładowa kontrola produkcji. Należy pamiętać, że jej obowiązek spoczywa zawsze na producencie.
  2. Badania typu. Tutaj istotna jest różnica względem ZKP. Przeprowadza je producent lub jednostka, która uzyskała na terenie danego kraju akredytację. Zwana jest jednostką notyfikowaną.

Badania typu – jednostka notyfikowana

Jednostka notyfikowana może wykonywać zlecone badania typu samodzielnie. Jednak równie dobrze może zlecić je zewnętrznej firmie, specjalizującej się w tego typu badaniach. Taki podwykonawca nie musi mieć przyznanej akredytacji. Jednak ponieważ spełnia on wymagane normy oraz przeprowadza badania w wystandaryzowany sposób, sytuacja taka jest zgodna z prawem.

Raport z badań typu

Wynikiem badań typu jest ocena zgodności z specyfikacjami technicznymi wyrobu. Przedstawione zostają one w formie raportu z badań. Nie może to być dowolne zestawienie wyników. Ściśle reguluje je norma PN-EN ISO/IEC 17025. Raport musi odnosić się do cech i informacji opisanych w specyfikacji technicznej. Po jego sporządzeniu, należy przechowywać go u producenta. Musi być także w dyspozycji jednostek kontrolujących i nadzorujących producentów.

Badania typu – gdzie?

Ze swojej strony polecamy kompleksowe badania typu za pośrednictwem jednostki notyfikowanej. Gwarantujemy najwyższą jakość badań i pełne wsparcie podczas całego procesu. W celu kontaktu zapraszamy do formularza kontaktowego.