drewno konstrukcyjne

DREWNO KONSTRUKCYJNE – OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW

Czy drewno jest wyrobem budowlanym?

Niewielu potencjalnych klientów odwiedzających tartaki ma świadomość, że drewno konstrukcyjne podlega Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Z tym faktem wiąże się obowiązek oznakowania go znakiem CE. Zwolnione z tego obowiązku jest drewno niekonstrukcyjne stosowane m.in. jako opał lub do wykonania architektury ogrodowej (UWAGA: szeroko pojęta architektura ogrodowa podlega pod inne, niemniej restrykcyjne przepisy).

Ile drewna w drewnie?

Nie maja Państwo wrażania, że obecne drewno jest jakby inne, lżejsze i bardziej miękkie? Na przykładzie popularnego drewna sosnowego, proszę sobie porównać duże i grube belki konstrukcyjne stosowane 100-150 lat temu, z drewnem o tych samych przekrojach proponowanym w tartakach. Nie ulega wątpliwości, że mokre drewno ma dużo niższą masę i gęstość od starego.  Po poddaniu go procesowi suszenia jego masa spada dodatkowo jeszcze o kilkadziesiąt procent. Kiedyś nie do pomyślenia była sprzedaż mokrego drewna na konstrukcje np. dachu, obecnie jest to powszechna praktyka.

Jakie normy dla Producenta drewna konstrukcyjnego?

Aby ujednolicić podejście i wprowadzić pewne zasady, przede wszystkim dla oceny wytrzymałości wyrobu, stworzono zharmonizowaną normę PN-EN 14081-1:2016-03 która zawiera wymagania klasyfikacji drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym metodami wizualnymi i za pomocą maszyn sortowniczych. Norma ta przede wszystkim określa jakie badania, zasady oceny i weryfikacji stałości wykonania należy wdrożyć, aby wyrób spełniał deklarowane przez Producenta właściwości. Wytyczne do Zakładowej Kontroli Produkcji zawarto w PN-EN 14081-3:2012.

Przy zlecaniu badań wstępnych najlepiej wybrać laboratorium akredytowane. Wykaz jednostek posiadających akredytację w zakresie badań drewna można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

Jakie obowiązki mają Producenci drewna konstrukcyjnego?

Drewno konstrukcyjne dla większości przypadków jest w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ (grupa 13 Rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Oznacza to, że Producent ma obowiązek:

–  wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, a więc opracowania niezbędnych procedur, instrukcji oraz formularzy mających wpływ na zapewnienie deklarowanego poziomu jakości oraz wdrożenia obiegu tej dokumentacji.

– wykonania badań wstępnych (typu) oraz prowadzenia ciągłego nadzoru nad jakością wyrobu poprzez udokumentowany plan kontroli i badań. Plan ten powinien zawierać zestaw badań ujętych w normie dla wyrobu oraz częstotliwość ich wykonania,

– poddać swój wyrób certyfikacji ZKP, którą przeprowadzi Jednostka Notyfikowana.

– zapewnić ciągły nadzór Jednostki Notyfikowanej  dla wyrobu tzn. poddawać się kontroli: dla drewna sortowanego metodami maszynowymi – raz na 2 lata, dla drewna sortowanego wizualnie – 1 raz w roku.

Z powyższych zapisów jasno wynika, że Producent drewna konstrukcyjnego powinien posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

Ilu Producentów obecnie wdraża i certyfikuje system ZKP, aby następnie zgodnie z przepisami umieścić znak CE na wyrobie? Większość właścicieli tartaków nie ma świadomości, że takie przepisy ich obowiązują i otrzymują bezpośrednio informację zwrotną z ryku od inspektorów nadzoru, kierowników budów czy lepiej zorientowanych klientów.

Posted in Blog, Certyfikat zgodności, Deklaracje właściwości użytkowych, Kontrola wyrobów, Normy wyrobów, Oznakowanie CE, Rozporządzenie CPR nr 305/2011, Systemy oceny i weryfikacji, Wyroby innowacyjne and tagged , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz