drewno konstrukcyjne

DREWNO KONSTRUKCYJNE – OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW

Posted on Posted in Blog, Oznakowanie CE, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Czy drewno jest wyrobem budowlanym?

Niewielu potencjalnych klientów odwiedzających tartaki ma świadomość, że drewno konstrukcyjne podlega Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Z tym faktem wiąże się obowiązek oznakowania go znakiem CE. Zwolnione z tego obowiązku jest drewno niekonstrukcyjne stosowane m.in. jako opał lub do wykonania architektury ogrodowej (UWAGA: szeroko pojęta architektura ogrodowa podlega pod inne, niemniej restrykcyjne przepisy).

Ile drewna w drewnie?

Nie maja Państwo wrażania, że obecne drewno jest jakby inne, lżejsze i bardziej miękkie? Na przykładzie popularnego drewna sosnowego, proszę sobie porównać duże i grube belki konstrukcyjne stosowane 100-150 lat temu, z drewnem o tych samych przekrojach proponowanym w tartakach. Nie ulega wątpliwości, że mokre drewno ma dużo niższą masę i gęstość od starego.  Po poddaniu go procesowi suszenia jego masa spada dodatkowo jeszcze o kilkadziesiąt procent. Kiedyś nie do pomyślenia była sprzedaż mokrego drewna na konstrukcje np. dachu, obecnie jest to powszechna praktyka.

Jakie normy dla Producenta drewna konstrukcyjnego?

Aby ujednolicić podejście i wprowadzić pewne zasady, przede wszystkim dla oceny wytrzymałości wyrobu, stworzono zharmonizowaną normę PN-EN 14081-1:2016-03 która zawiera wymagania klasyfikacji drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym metodami wizualnymi i za pomocą maszyn sortowniczych. Norma ta przede wszystkim określa jakie badania, zasady oceny i weryfikacji stałości wykonania należy wdrożyć, aby wyrób spełniał deklarowane przez Producenta właściwości. Wytyczne do Zakładowej Kontroli Produkcji zawarto w PN-EN 14081-3:2012.

Przy zlecaniu badań wstępnych najlepiej wybrać laboratorium akredytowane. Wykaz jednostek posiadających akredytację w zakresie badań drewna można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

Jakie obowiązki mają Producenci drewna konstrukcyjnego?

Drewno konstrukcyjne dla większości przypadków jest w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ (grupa 13 Rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Oznacza to, że Producent ma obowiązek:

–  wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, a więc opracowania niezbędnych procedur, instrukcji oraz formularzy mających wpływ na zapewnienie deklarowanego poziomu jakości oraz wdrożenia obiegu tej dokumentacji.

– wykonania badań wstępnych (typu) oraz prowadzenia ciągłego nadzoru nad jakością wyrobu poprzez udokumentowany plan kontroli i badań. Plan ten powinien zawierać zestaw badań ujętych w normie dla wyrobu oraz częstotliwość ich wykonania,

– poddać swój wyrób certyfikacji ZKP, którą przeprowadzi Jednostka Notyfikowana.

– zapewnić ciągły nadzór Jednostki Notyfikowanej  dla wyrobu tzn. poddawać się kontroli: dla drewna sortowanego metodami maszynowymi – raz na 2 lata, dla drewna sortowanego wizualnie – 1 raz w roku.

Z powyższych zapisów jasno wynika, że Producent drewna konstrukcyjnego powinien posiadać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji.

Ilu Producentów obecnie wdraża i certyfikuje system ZKP, aby następnie zgodnie z przepisami umieścić znak CE na wyrobie? Większość właścicieli tartaków nie ma świadomości, że takie przepisy ich obowiązują i otrzymują bezpośrednio informację zwrotną z ryku od inspektorów nadzoru, kierowników budów czy lepiej zorientowanych klientów.

Dodaj komentarz