Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne:
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego
poprzez stronę www.perfectquality.pl/sklep, zwaną dalej „Serwisem”
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Perfect Quality Joanna Jurasz z
siedzibą w ul. Goleniowska 96B, 72-123 Rurzyca, NIP 855 15 47 023, REGON 363858279.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie
danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w
przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący
sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Cel i zakres zbierania danych:
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania
informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu
marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo
Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną
zgodę.
A. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą
przetwarzane do czasu odwołania zgody.
B. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
C. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
D. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania,
o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania
będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub
przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
E. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem,
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym
momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych
osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować
w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe
działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis
www.perfectquality.pl/sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio
przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego
14. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt oraz Regulaminie sklepu internetowego
Perfect Quality Joanna Jurasz.