Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU)

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU)

Czym jest Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU)?

Deklaracja właściwości użytkowych (DWU) jest dokumentem wystawianym przez Producenta lub Upoważnionego Przedstawiciela wyrobu budowlanego, w którym znajdziemy zestaw zasadniczych charakterystyk i odpowiadających im właściwości użytkowych (wyrażone za pomocą poziomu, klasy, lub opisowo) w odniesieniu do konkretnego zamierzonego zastosowania dla tego wyrobu. Warto zaznaczyć, że Producent lub Upoważniony Przedstawiciel wystawia DWU niezależnie od systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w jakim jest sklasyfikowany dany wyrób.

Wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU).

Pierwotny wzór DWU znajdą Państwo w załączniku III do Rozporządzenia 305/2011 (CPR)1, natomiast w Rozporządzeniu nr 574/20141 dokonano aktualizacji oraz jego uproszczenia. A zatem, wystawiając DWU dla własnego wyrobu, warto zapoznać się z powyższymi rozporządzeniami.

Kiedy opracowujmy / wystawiamy Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU)?

DWU opracowujemy, wystawiamy i przekazujemy Klientowi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. DWU przekazujemy Klientowi przy każdym kolejnym udostępnieniu wyrobu.

Dokumentacja odniesienia do wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU).

Dla DWU dokumentacją odniesienia jest zharmonizowana specyfikacja techniczna, a zatem: norma zharmonizowana (hEN) lub opracowana Europejska Ocena Techniczna. Możemy więc w skrócie określić, że wszędzie tam, gdzie występuje oznakowanie CE wyrobu, należy wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU).

Tryb postępowania przy wystawianiu Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU).

Producent, który zamierza wprowadzić swój wyrób do obrotu na terenie Polski i / lub WE powinien podjąć swoje działania z dużym wyprzedzeniem. Możemy stwierdzić z pełną świadomością, że wystawienie DWU jest efektem wielu działań i zabiegów, które w skrócie opisujemy poniżej:

– pomysł na wyrób, prace koncepcyjne, prace badawczo – rozwojowe,

określenie typów i / lub typoszeregów dla wyrobu budowlanego,

– określenie zamierzonego zastosowania dla danego typu wyrobu budowlanego,

– wytypowanie zestawu badań dla danego typu pod konkretne zamierzone zastosowanie, zgodnie z dokumentacją odniesienia,

– wykonanie badań typu, uzyskanie właściwości użytkowych do konkretnych zasadniczych charakterystyk

– udział strony trzeciej, certyfikacja (dla wyrobów w systemie 1+, 1 i 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych),

– wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU),

oraz UWAGA: ciągła ocena zgodności wyrobu pod kątem właściwości zadeklarowanych w DWU

Więcej niż jedno zamierzone zastosowanie dla wyrobu budowlanego

Często otrzymujemy od Państwa zapytanie – co w przypadku, gdy wyrób ma więcej niż jedno zamierzone zastosowanie? Odpowiedź jest prosta: określamy zestaw badań pod każde zamierzone zastosowanie, zgodnie z dokumentacją odniesienia. Następnie wykonujemy badania i wystawiamy Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) pod każde zamierzone zastosowanie z osobna. Czasami Producenci lub Upoważnieni Przedstawiciele wystawiają jedną DWU dla wszystkich zamierzonych zastosowań z pełnym zestawem właściwości. W naszej ocenie jest to do pewnego momentu błąd. Trudno bowiem wytypować zestaw właściwości, które są przypisane do konkretnego zamierzonego zastosowania. Zwłaszcza, gdy ma tego dokonać Klient. Zalecamy zatem pełną przejrzystość w postępowaniu, bez niedomówień.

Kto wystawia DWU?

Należy mieć świadomość, że DWU wystawia wyłącznie jeden z podmiotów: Producent lub Upoważniony Przedstawiciel Producenta. Po przeciwnej stronie mamy podmioty takie jak: Dystrybutor / Sprzedawca lub Importer, które mogą jedynie udostępnić DWU, ale nie mają prawa jej wystawiać (nie wykonują działalności zarezerwowanej dla pierwszych dwóch podmiotów).

Na następnym tekście opiszemy dokładnie na co zwrócić uwagę przy wystawianiu Deklaracji Właściwości Użytkowych oraz omówimy bardziej szczegółowo poszczególne punkty DWU. Warto również zaznaczyć, że deklaracja ta daje Klientowi zestaw podstawowych, ale i również najistotniejszych informacji o wyrobie, a zatem powinna być wystawiona z należytą starannością.

Tradycyjnie, zapraszamy do kontaktu firmy, które po przeczytaniu niniejszego tekstu mają w dalszym ciągu więcej pytań niż odpowiedzi 😊
Prowadzimy również firmową stronę na Facebooku, na której znajdują się AKTUALNOŚCI z działalności naszej firmy.

1 Aby uprościć odczyt powyższego tekstu, pomijamy pełną nazwę aktów prawnych; dla ułatwienia, po kliknięciu w Rozporządzenie wyświetla się pełna wersja dokumentu.

Posted in Deklaracje właściwości użytkowych, Oznakowanie CE, Przepisy prawne, Rozporządzenie CPR nr 305/2011, Wyroby budowlane and tagged , , , , , .

One Comment

  1. Pingback: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) » PerfectQuality

Dodaj komentarz