Znak CE

Znak CE jest deklaracją producenta świadcząca o tym, że wprowadzony przez niego do obrotu wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dotyczących go dyrektyw. Dzięki temu firmy te mogą sprzedawać wyroby na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Turcji.

Umieszczenie znaku CE na produkcie jest deklaracją producenta, mówiącą że produkt spełnia co najmniej w minimalnym stopniu określone normy. Jednak przewidziane są różne metody sprawdzenia, czy rzeczywiście tak jest i dopiero wtedy, producent może legalnie etykietować produkty jako posiadające znak CE.

 

Ważne informacje

Znak CE nie jest znakiem towarowym i nie może zostać zastrzeżony dla tylko wybranych produktów danego producenta. Nie jest także znakiem wskazującym na kraj pochodzenia. Oznacza tylko, że dany wyrób spełnia normy obowiązujące na Jednolitym Rynku Europejskim. Znak CE nie zawiązuje także do jakości wyrobu. Oznacza tylko, że spełnia on co najmniej minimalne wymagania stawiane przez przepisy prawa. O jakości świadczą inne, dobrowolnie umieszczane przez producentów oznaczenia.

Znak CE - zasady stosowania

Znak ce – jednostka notyfikowana

Oceny zgodności są wystawiane zazwyczaj przez specjalnie uprawnione podmioty zwane jednostkami notyfikowanymi. Mają one odpowiednie uprawnienia, aby ustalić, czy dany wyrób spełnia wytyczne norm zharmonizowanych i dyrektyw nowego podejścia. Jeżeli tak, jednostka notyfikowana wydaje pozytywną decyzję o prawidłowym użyciu znaku CE. Pozwolenia na działalność podmiotów, jako jednostek notyfikowanych udziela Polskie Centrum Akredytacji.

Skorzystanie z usług jednostki notyfikowanej jest konieczne dla większości systemów oceny zgodności! Jednak samo umieszczenie znaku CE producent wykonuje samodzielnie, na własna odpowiedzialność w przypadku negatywnej decyzji.

 

Znak CE – normy zharmonizowane

Aby pomóc producentowi w uzyskaniu znaku CE, określono specjalne normy zharmonizowane. Ich przestrzeganie nie jest obowiązkowe (to raczej spis dobrych praktyk w branży), ale pozwala z dużym prawdopodobieństwem domniemywać, że wyrób spełnia także wymagania konieczne do zastosowania znaku CE. Dla każdej z dyrektyw są przypisane konkretne normy zharmonizowane. Ich listę można znaleźć w Monitorze Polskim.

 

Znak CE – konsekwencje prawne

Z negatywnymi konsekwencjami prawnymi może liczyć się producent, który:

  • zastosował znak ce do produktu, który nie spełnia minimum norm do jego przyznania,
  • używa znaku wyglądającego podobnie jak znak ce, a przez to wprowadzającym w błąd,
  • używa znaku ce do wyrobu, który nie podlega takiemu oznakowaniu,
  • znak ce nie został użyty, a powinien polegać takiemu oznakowaniu.

Oznakowanie znakiem CE

Kiedy znak CE nie obowiązuje?

Obowiązek oznaczania produktów znakiem CE nie dotyczy następujących produktów:

  • Pojemniki i opakowania oraz ich odpady dla wyrobów.
  • Kolej transeuropejska.
  • Europejska kolej konwencjonalna.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj bardziej szczegółowe informacje i ofertę. W tym celu wypełnij formularz kontaktowy.