Zakładowa kontrola produkcji certyfikat

Jak uzyskać certyfikat zkp?

Certyfikat dla Zakładowej Kontroli Produkcji ma na celu ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów z przepisami norm zharmonizowanych, europejskich i krajowych ocen technicznych. W zależności od rodzaju przepisów, które są obowiązujące dla danego wyrobu, certyfikat zgodności (ZKP) pozwala na wydanie Deklaracji Właściwości Użytkowych dla wyrobu budowlanego i umożliwienie oznakowania go znakiem CE lub znakiem budowlanym B.

Certyfikat a system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

Zakładowa kontrola produkcji występuje w dwóch odmianach:

 • ZKP z obowiązkową certyfikacją,
 • ZKP bez obowiązku certyfikacji.

Oznacza to, że nie każdego producenta dotyczy obowiązek, aby uzyskać certyfikat wdrożenia zakładowej kontroli produkcji. Zależy to od obowiązującego dla danego wyrobu systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

 • System 4 i 3 – brak obowiązku certyfikacji
 • System 2+ i 1 – wymagana wstępna inspekcja oraz dalsze nadzorowanie procesu ZKP.
 • System 1+ – tak jak wyżej wymagana początkowa inspekcja, stały nadzór procedur ZKP oraz badania próbek wyrobów.

Zakładowa kontrola produkcji – wdrożenie

Za wprowadzenie do przedsiębiorstwa i skuteczne działanie zakładowej kontroli produkcji odpowiada producent. Działania podejmowane w ramach zkp,  obowiązki pracowników, a także ścisły opis metod i procedur oceny jakości, powinny być dokładnie udokumentowane. W razie jakichkolwiek zmian, dokumentacja również musi zostać zaktualizowana o nowe wytyczne. Elementami zakładowej kontroli produkcji są:

 • opracowanie dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji,
 • szkolenie personelu,
 • pobieranie próbek materiałów i przeprowadzanie badań,
 • nadzorowanie poprawności przeprowadzanych procedur,
 • zakładowa kontrola produkcji certyfikat uzyskiwany dla wyrobów z wskazanych systemów oceny zgodności,
 • współpraca z jednostką notyfikowaną lub upoważnioną w procesie certyfikacji i później przy nadzorze nad zakładową kontrolą produkcji.

Zakładowa kontrola produkcji – obowiązki producenta

Dodatkowo zakładowa kontrola produkcji narzuca na producenta następujące obowiązki:

 • Ustalenie procedur pozwalających na ocenę, czy na danym etapie produkcji wyrób budowlany spełnia założone normy.
 • Ustalenie sposobu, w jaki postępować się będzie z wyrobami, które nie spełniają wymogów. Np. jak utylizować wyrób lub w jaki sposób usunąć defekt.
 • Ewidencja wyrobów budowlanych, które nie spełniają norm.

Wymagana dokumentacja

W ramach prowadzonych działań związanych z zakładową kontrolą produkcji i certyfikacją, producent ma obowiązek prowadzenia dokładnej dokumentacji. Pieczę nad nią powinna sprawować specjalnie wyznaczona do tego osoba, mająca ku temu właściwe uprawnienia i kwalifikacje. Dokumentacja musi być dostępna w przedsiębiorstwie, gdzie odbywa się bieżąca produkcja. Na dokumentację składa się szereg dokumentów, w szczególności są to:

 • Księga ZKP.
 • Specyfikacje techniczne gotowych wyrobów budowlanych, wyrobów na poszczególnych etapach procesu produkcji oraz dla stosowanych surowców.
 • Procedury i instrukcje.
 • Dokumenty o charakterze informacyjnym: dokumentacje techniczne, przepisy, którym podlega dany wyrób i zakładowa kontrola produkcji, schemat organizacyjny przedsiębiorstwa oraz opis procesu technologicznego.

Przebieg procesu certyfikacji

Aby uzyskać certyfikat dla zakładowej kontroli produkcji, musi zostać wykonany specjalny audyt. W tym celu należy dostarczyć uprawnionej jednostce notyfikowanej pełną dokumentację, jakiej wymaga poprawnie wdrożona ZKP. Certyfikat jest możliwy do otrzymania po sprawdzeniu m.in. czy producent zlecił wymagane badania typu. Następnie przeprowadzony zostaje audyt, w ramach którego system ZKP zostaje oceniony ze względu na obowiązujące dane wyroby budowlane przepisy. Istnieje także możliwość wcześniejszej pomocy w poprawnym przygotowaniu dokumentacji oraz w wdrożeniu ZKP w zakładzie produkcyjnym.

Jak uzyskać certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji?

Zakładowa kontrola produkcji certyfikat: aby uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu certyfikacji, napisz do nas poprzez formularz kontaktowy. Dowiesz się jak przebiega cała procedura, ile trwa czasu oraz jaki jest jej koszt. Jeżeli masz wątpliwości, który system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych jest właściwy dla danego wyrobu, pomożemy Ci w jego ustaleniu.

Producent i jednostka notyfikowana

Zakładowa kontrola produkcji certyfikat w pigułce.

Certyfikacji jakości wyrobów