Krajowa ocena techniczna

Najważniejsze informacje

Krajowa ocena techniczna będzie obowiązywać od początku 2017 roku dla wyrobów budowlanych w Polsce. Reguluje to nowa ustawa z dnia 25.06.2015 roku.

Pobierz ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. – „O zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.”

Jest to wynik wprowadzenia do krajowego ustawodawstwa wymogów podyktowanych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE numer 305/2011 z dnia 9 marca 2011, które obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. W jego myśl, wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi lub europejską oceną techniczną podlegają bezpośrednio pod rozporządzenie 305/2011. Oznacza to, że ich wprowadzenie na rynek krajowy musi wiązać się z:

 • sporządzeniem deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
 • oznakowaniem go znakiem CE.

Wyroby budowlane nie objęte europejską oceną techniczną, ani nie podlegające pod normę zharmonizowaną, będą mogły zostać oznaczone znakiem budowlanym. Dopiero na tej podstawie będą mogły zostać zgodnie z prawem dopuszczone do obrotu.

Jednak głównym obszarem dostosowań jest ustalenie na terenie Polski krajowej oceny technicznej.

Więcej praktycznych informacji dotyczących Krajowej Oceny Technicznej znajdziecie Państwo na BLOGU

Co to jest krajowa ocena techniczna?

Krajowa ocena techniczna jest wydawana, zmieniana lub przedłużana po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. Jego podstawą jest ocenienie właściwości użytkowych oraz prognozowanej trwałości wyrobu budowlanego. Do ich ustalenia stosuje się kilkustopniowa procedurę opisaną poniżej.

 1. Analiza ryzyka. Opis i bilans pozytywnych i negatywnych konsekwencji stosowania danego wyrobu budowlanego przy pracach budowlanych.
 2. Ustalenie kluczowych kryteriów technicznych na podstawie obowiązujących przepisów, przeprowadzonej analizy ryzyka i dobrych praktyk w budownictwie.
 3. Wyszczególnienie i opracowanie metod, które pozwolą na weryfikację wcześniej ustalonych kryteriów technicznych. Mogą to być wymagane obliczenia, pomiary, badania.
 4. Opracowanie zaleceń dla zakładowej kontroli produkcji w zakresie zapewnienia trwałości i powtarzalności produkcji wyrobów budowlanych na poziomie zapewniającym spełnianie założonego poziomu kryteriów technicznych.

Krajowa ocena techniczna zamiast krajowej aprobaty technicznej

Nowe przepisy ustalają, że dotychczasowa procedura związana z uzyskiwaniem krajowej aprobaty technicznej, zostanie zastąpiona przez krajową ocenę techniczną.

Koszt krajowej oceny technicznej

W przypadku wystąpienia o krajową ocenę techniczną, jej zmiany lub przedłużenia, koszty będą opłacane przez podmiot wnioskujący. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu płatności znajdują się w ustawie i przedstawiają się w podany niżej sposób.

 • Rzeczywista ilość godzin pracy, jakiej wymagało przeprowadzenie krajowej oceny technicznej, pomnożona przez ustaloną stawkę godzinową.
 • Stawka godzinowa może wynosić maksymalnie 120 złotych.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku, obowiązek wykonania krajowej oceny technicznej dotyczy:

 • wyrobów budowlanych nie objętych zakresem podmiotowym Polskiej Normy,
 • jeżeli minimum jedna z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego nie jest właściwa lub przewidziana dla metody oceny wg Polskiej Normy.

Kto wydaje krajowe oceny techniczne?

Odpowiedzialne będą za to podmioty, które:

 • do tej pory zajmowały się wydawaniem europejskich ocen technicznych i otrzymały zgodę na przeprowadzanie krajowej oceny technicznej,
 • jednostki nowe, które uzyskają zgodę ministra właściwego do spraw budownictwa (w drodze decyzji) na tego typu działalność.

Krajowa ocena techniczna będzie wydawana na wniosek co najmniej jednego producenta, na okres 5 lat. Po tym okresie  będzie można starać się o wydłużenie terminu (do 5 lat). Natomiast przechowywanie bazy danych o wydanych krajowych ocenach technicznych będzie obowiązkiem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat i skorzystać z naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu.

 

 

Krajowa ocena techniczna w pigułce

krajowa ocena techniczna - wszystko na temat

krajowa ocena techniczna - informacje