TWORZENIE DOKUMENTACJI SYSTEMU ZKP - NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

TWORZENIE DOKUMENTACJI SYSTEMU ZKP – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ

Posted on Leave a commentPosted in Blog, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Producenci wyrobów budowlanych mają obowiązek opracowania i wdrożenia systemu Zakładowej Kontroli Produkcji przed wprowadzeniem wyrobu na rynek. Złożoność systemu ZKP uzależniona jest od kilku czynników, które są kluczowe przy opracowywaniu dokumentacji, a mianowicie:

1. Stopień skomplikowania systemu ZKP

Stopień skomplikowania procesu produkcyjnego – inaczej wygląda obieg dokumentacji przy kilku prostych czynnościach, które wykonuje 1-3 osoby, a inaczej w momencie, gdy proces jest wieloetapowy i wymaga zaangażowania kilkunastu pracowników czy wsparcia podwykonawców,

2. Działania zlecane na zewnątrz, dostawcy, podwykonawcy

Zlecenie części produkcji na zewnątrz – są dwa podejścia, które mają oczywiście swoje konsekwencje:

– ponoszenie odpowiedzialności przez podwykonawcę za działania zlecone mu przez producenta, inaczej rzecz ujmując: producent zleca i wymaga; podwykonawca powinien mieć wdrożony swój system jakości niezależny od zlecającego, a producent powinien wdrożyć jedynie procedurę postępowania z podwykonawcami, metody i kryteria ich oceny,

– ponoszenie odpowiedzialności przez producenta za działania zlecone podwykonawcom. Jeżeli podwykonawca nie posiada i/ lub mnie ma możliwości/chęci wdrożenia swojego systemu jakości, producent może go objąć swoją dokumentacją (zakres jest opisany w systemie)

Niezależnie od wyboru opcji, należy zrozumieć, że producent ponosi pełną odpowiedzialność za wyrób gotowy, który ma być zgodny z wymaganiami klienta, a podwykonawstwo jest jednym z kluczowych procesów w firmie. Co gorsza, producent w większości przypadków nie ma nad nim pełnej kontroli i trudno mu zweryfikować, czy określone w umowie procedury działania faktycznie są przestrzegane. Dobrym wyjściem, do którego gorąco zachęcamy, a który pomiędzy polskimi firmami jest wciąż rzadkością, jest audit drugiej strony, tzn. audit klientowski u podwykonawcy.

Ważnym czynnikiem wybory jednej z powyższych opcji jest system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w którym został sklasyfikowany wyrób. Im wyższy, tym bardziej szczegółowe procedury postępowania i większa odpowiedzialność producenta za podwykonawstwo.

Niezależnie jednak od ilości pracy zleconej do podwykonawcy, producent powinien mieć ustanowione:

– procedury oceny podwykonawców,

– procedury i zakres badań półproduktów wykonywanych przez podwykonawców,

– procedury kontaktów z podwykonawcami, przygotowywania umów oraz zgłaszania i rozpatrywania reklamacji,

3. Plan badań przyjęty przez Producenta

Jakość przyjętego planu badań – im bardziej rozbudowany plan, tym więcej zapisów musi być prowadzonych wśród pracowników. Plan powinien obejmować równomiernie rozłożone badania w trakcie całego procesu produkcji oraz magazynowania. Najczęstszym błędem spotykanym u producentów jest przyjęcie wyłącznie kontroli końcowej wyrobu gotowego. Koszty wyrobu niezgodnego w tym przypadku są niebotycznie wyższe niż w momencie wychwycenia nieprawidłowości na etapie przyjęcia materiałów składowych lub zastosowania porządnej kontroli międzyoperacyjnej.

Najczęstsze pułapki przy tworzeniu dokumentacji systemowej

Przy opracowywaniu dokumentacji jakościowej w firmie należy wziąć pod uwagę powyższe wytyczne. Warto podejść do jej opracowywania z poziomu wartości, jakie może przynieść oraz wystrzegać się pułapek i błędów, które mocno obciążają organizację. Spośród najczęściej spotykanych problemów przy opracowaniu dokumentacji przez firmę można wymienić:

– zbyt mocne rozbudowanie systemu, „produkowanie” masy wielostronicowych procedur,

– poważne braki w planach badań,

– nieposiłkowanie się dokumentacją odniesienia (normy, rozporządzenia),

– oderwanie od stanu faktycznego w firmie,

– nieodpowiedni dobór pomocy z zewnątrz; najlepiej posiłkować się naczelną zasadą z grafiki do artykułu

europejska ocena techniczna-co warto wiedzieć

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA – CO WARTO WIEDZIEĆ

Posted on Leave a commentPosted in Krajowa Ocena Techniczna, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Co to jest Europejska Ocena Techniczna?

Europejska Ocena Techniczna jest dokumentem, który określa właściwości użytkowe i zasadnicze charakterystyki dla danych wyrobów budowlanych, na podstawie opracowanych wcześniej Europejskich Dokumentów Oceny (EDO), czyli wytycznych dla konkretnych grup wyrobów. Odpowiednikiem EOT w Polsce jest Krajowa Ocena Techniczna. Więcej o zasadach i wymagania dla EOT blogu

Jak uzyskać EOT, co należy wiedzieć?

Producenci wyrobów budowlanych, których wyroby nie są objęte normami zharmonizowanymi, chcący wprowadzić wyroby do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej powinni wykonać następujące działania:

  1. Złożenie wniosku o EOT do JOT, w którym podają podstawowe informacje, analogicznie do postępowania w ramach KOT,
  2. Wykonanie badań wstępnych (typu) – we wniosku należy zaznaczyć, że badania te mają przeznaczenie do EOT, w innym przypadku zostaną one wykonane pod KOT, a tu wymagania mogą być inne,
  3. Monitorowanie postępowania o uzyskanie EOT.

Powyższe działania to standard i obowiązują w momencie gdy:

EOTA (Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej) wydała EDO (Europejski Dokument Oceny) lub ETAG (zatwierdzone wytyczne)

EOT – co może nas zaskoczyć w trakcie postępowania?

W praktyce często zdarza się tak, że nie zawsze dla danego wyrobu zostały opracowane wytyczne w formie EDO lub ETAG. W takich przypadkach należy złożyć wniosek o Europejską Ocenę Techniczną poprzez opracowanie w/w wytycznych (EDO lub ETAG). Proces ten jest złożony, długotrwały i wymaga dużego zaangażowania Producenta, który stara się o EOT. Może on jednak liczyć na dużą pomoc ze strony JOT, która niejako pośredniczy w jego imieniu w uzyskaniu wytycznych dla wyrobu.

Wstępnie opracowane wytyczne (EDO lub ETAG) przedkładane są do uzgodnień i konsultacji wszystkich członków EOTA, którzy drogą głosowania przyjmują lub nie dane wytyczne.

Należy również pamiętać, że nieodosobnione są przypadki, w których przedstawiciel jednego państwa zgłosi sprzeciw do części lub całości wytycznych, mając na względzie następujące założenia:

– powszechne zastosowanie innych materiałów składowych, nieujętych w projekcie wytycznych,

– inna strefa klimatyczna,

– obowiązujące już wymagania techniczne dla obiektów budowlanych sprzeczne z projektem wytycznych,

– obowiązujące np. znacznie zawężone dopuszczalne granice / odchyłki podyktowane zwiększeniem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego w danym kraju

W takim przypadku negocjacje mogą trwać naprawdę długo, skutecznie blokując Producentowi możliwość wprowadzenia danego wyrobu budowlanego na rynek europejski.

Nasza firma wspiera Producentów w uzyskaniu EOT drogą EDO lub ETAG, współpracuje z JOT z ramienia Producenta, uczestniczy w uzgodnieniach dot. EOT, a także wdraża system Zakładowej Kontroli Produkcji, obowiązkowy przy postępowaniu o uzyskanie Europejskiej Oceny Technicznej dla wyrobu budowlanego.

wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych

WPROWADZANIE DO OBROTU INNOWACYJNYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Jak wygląda wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych w Polsce i WE ?

Trudno sobie zdać sprawę z faktu, że w Polsce powstaje coraz więcej wyrobów budowlanych, które z powodzeniem możemy nazwać innowacyjnymi. Producenci prześcigają się w tworzeniu / projektowaniu ciekawych rozwiązań dla budownictwa, które dzięki coraz większej świadomości lub też mody wśród odbiorów zyskują sobie coraz większą rzeszę klientów. Jak zatem wygląda wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych w Polsce i Wspólnocie Europejskiej, co należy wiedzieć zanim wykonamy ten krok?

Działania jakie muszą wykonać Producenci innowacyjnych wyrobów

Istnieje niewielka szansa (w praktyce bliska zeru), że dla wyrobów zgłoszonych do urzędu patentowego została opracowana norma zharmonizowana. (więcej…)

drewno konstrukcyjne

DREWNO KONSTRUKCYJNE – OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW

Posted on Leave a commentPosted in Blog, Oznakowanie CE, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Czy drewno jest wyrobem budowlanym?

Niewielu potencjalnych klientów odwiedzających tartaki ma świadomość, że drewno konstrukcyjne podlega Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Z tym faktem wiąże się obowiązek oznakowania go znakiem CE. Zwolnione z tego obowiązku jest drewno niekonstrukcyjne stosowane m.in. jako opał lub do wykonania architektury ogrodowej (UWAGA: szeroko pojęta architektura ogrodowa podlega pod inne, niemniej restrykcyjne przepisy).

Ile drewna w drewnie?

(więcej…)

NORMY ZHARMONIZOWANE – CZYM SĄ I JAK JE ROZPOZNAĆ?

Posted on 2 komentarzePosted in Blog, Oznakowanie CE, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Czym są normy zharmonizowane?

Normy zharmonizowane są normami europejskimi, które powstają w odpowiedzi na mandat (wniosek) wydany przez Komisję Europejską. Przed wydaniem takiego wniosku Komisja przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi w celu ustalenia zawartości mandatu. W trakcie tego procesu do Stałego Komitetu Budownictwa (SCC) zgłaszane są wszystkie właściwości wyrobów, których wniosek ma dotyczyć i w stosunku do których istnieją przepisy krajowe. Szczególnie ważne są przepisy nawiązujące do wymagań podstawowych. Zgłoszenia dokonują przedstawiciele poszczególnych państw przeprowadzający konsultacje.

W odpowiedzi na wydany mandat normy zharmonizowane są opracowywane przez jedną z europejskich jednostek normalizacyjnych:

(więcej…)

OBOWIĄZKI PRODUCENTÓW NADPROŻY

Posted on Leave a commentPosted in Blog, Oznakowanie CE, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Jaki system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych?

Nadproże jest elementem konstrukcyjnym budynków, który pozwala na odpowiednie wzmocnienie wnęk drzwiowych i okiennych a także nowo wykutych otworów. Są one stosowane zarówno w ścianach wewnętrznych jak i zewnętrznych budynków. (więcej…)

europejska ocena techniczna-co warto wiedzieć

JAK UZYSKAĆ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ DLA WYROBU BUDOWLANEGO ?

Posted on 1 CommentPosted in Blog, Krajowa Ocena Techniczna, Wyroby budowlane

Zmiana przepisów dot. Krajowych Ocen Technicznych

Z dniem 06 grudnia 2016 roku zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Krajowych Ocen Technicznych. Opisuje ono warunki oraz określa obowiązki i wymagania każdej ze stron w procesie wydawania KOT. A zatem, jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną dla wyrobu budowlanego? (więcej…)

ISO 9001 CZY ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Otrzymujemy zapytania od firm, czy wdrożony system ISO 9001 jest tożsamy z systemem Zakładowej Kontroli Produkcji. Czasem, przeglądając strony internetowe różnych Producentów wyrobów budowlanych znajdujemy informację, że organizacja „dzięki wdrożonemu systemowi ISO 9001 ma prawo do wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu”. Nasuwa się tu więc pytanie: ISO 9001 czy Zakładowa Kontrola Produkcji, jaka jest właściwie różnica? (więcej…)

ZMIANY W NORMIE ISO 9001:2015

Posted on Leave a commentPosted in Blog

Norma ISO 9001 w 2015 roku została poddana czwartej już rewizji, wprowadzającej zmiany strukturalne i terminologiczne. Zabiegi te miały na celu dostosowanie zapisów w niej zawartych do dynamicznych zmian jakie zaszły w ciągu ostatnich lat wewnątrz organizacji i ich otoczeniu, a także zapewnienie większej uniwersalności i elastyczności zapisów, które wytyczają drogę postępowania setkom tysięcy organizacji na całym świecie. Jakie zatem zmiany w normie ISO 9001:2015 możemy zaobserwować? (więcej…)

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Posted on 1 CommentPosted in Blog, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Deklaracja właściwości użytkowych czy deklaracja zgodności

Rozporządzenie nr 305/2011, które zastąpiło Dyrektywę Budowlaną, nałożyło na producenta obowiązek opracowania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP – Declaration of Performance). A zatem, dotychczasowe Deklaracje Zgodności zostały zastąpione DWU. Wielu producentów ma duży problem z określeniem czym są właściwości użytkowe dla ich wyrobów, a zatem: (więcej…)

SYSTEM BELKOWO-PUSTAKOWY TERIVA

Posted on Leave a commentPosted in Blog, Systemy jakości, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

System belkowo – pustakowy teriva

to aktualnie jedno z najpopularniejszych rozwiązań dla systemów stropów. Nieskomplikowane i szybkie w układaniu, jako układ gęstożebrowy zapewniają odpowiednią nośność i wytrzymałość przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej termoizolacji i akustyki pomieszczeń. (więcej…)

BLOCZKI BETONOWE: ZKP WG PN-EN 771-3+A1:2015-10

Posted on Leave a commentPosted in Blog, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Wymagania dla elementów murowych (tzw. bloczków betonowych) z kruszywami zwykłymi i lekkimi zostały zawarte w normie PN-EN 771-3+A1:2015-10. Norma ta dopuszcza 2 systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (opisane w zał. V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.): (więcej…)

wprowadzanie do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych

OŚWIADCZENIE O JEDNOSTKOWYM ZASTOSOWANIU

Posted on 1 CommentPosted in Blog, Wyroby budowlane

Co jest właściwe dla naszego wyrobu: Oświadczenie o jednostkowym zastosowaniu czy tradycyjna droga?

Wyroby budowlane do powszechnego stosowania są w przeważającej ilości produkowane w procesie seryjnym w oparciu o przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, normy produktowe czy wymagania Klienta.

Co jednak w przypadku, gdy Klient potrzebuje wyrobu nieseryjnego, przeznaczonego na konkretną budowę o zupełnie innych właściwościach niż te określone w normach? (więcej…)

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA – ZASADY I WYMAGANIA

Posted on 1 CommentPosted in Blog, Oznakowanie CE, Wyroby budowlane, Zakładowa Kontrola Produkcji

Europejska Ocena Techniczna

została wprowadzona w Polsce wraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca roku 2011. Jest ono znane jako Rozporządzenie o Wyrobach Budowlanych (CPR). EOT jest oceną właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk i upoważnia producenta do wprowadzenia swojego wyrobu na rynek wspólnotowy oraz oznakowania go znakiem CE.

UWAGA: W przypadku, gdy producent chce wprowadzić swój wyrób wyłącznie na rynek polski, (więcej…)

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Posted on 1 CommentPosted in Blog, Krajowa Ocena Techniczna

Zmiany przepisów dla Producentów wyrobów budowlanych w systemie krajowym (znak B)

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych, przyjęta przez Sejm RP dnia 25 czerwca 2015 r. Poprawki objęły między innymi zastąpienie dotychczasowej Aprobaty Technicznej Krajową Oceną Techniczną (KOT). Analogicznie również do przypadku Aprobaty Technicznej, Krajowa Ocena Techniczna jest wydawana dla wyrobów budowlanych nie objętych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu. (więcej…)

REWIZJA NORMY ISO 9001:2015 W PRAKTYCE

Posted on Leave a commentPosted in ISO 9001, Systemy jakości

Kilka słów o rewizji normy

Rewizja normy ISO 9001:2015 została ustanowiona przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny 23 września 2015r. Impulsem do zmian była potrzeba dostosowania działalności współczesnych firm do coraz to bardziej zmieniającego się otoczenia. Jednocześnie uwzględniając ryzyko a także efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Dodatkowo zwiększono nacisk na tzw. podejście procesowe (cykl PDCA) i związane z tym doskonalenie.

(więcej…)