wentylacja

Wyroby wentylacyjne – Krajowa Ocena Techniczna (wszystko, co Producent wiedzieć powinien)

Wyroby wentylacyjne – Krajowa Ocena Techniczna (wszystko, co Producent wiedzieć powinien) – post ten powstaje w odpowiedzi na szereg zapytań Producentów wyrobów wentylacyjnych, które zgodnie z Rozporządzeniem zostały objęte obowiązkiem oznakowania znakiem B od 01.01.2021. Warto również zapoznać się z postem dotyczącym wydłużenia okresu przejściowego m.in. dla Producentów wyrobów wentylacyjnych.

Wyroby do wentylacji i klimatyzacji zostały sklasyfikowane w grupie 36 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  i obejmują wyroby do rozprowadzania i rozdziału powietrza:

– przewody i rury wentylacyjne o przekroju kołowym lub prostokątnym wykonane z blachy ocynkowanej (wykonanej z gatunku wg PN-EN 10346), stalowej odpornej na korozję (wykonanej z gatunku wg PN-EN 10088-2) lub tworzywa z dodatkiem środków uniepalniajacych / opóźniających spalanie. Przewody wentylacyjne wykonane z blachy powinny być łączone za pomocą zamków blacharskich lub spajane (wyłączając klejenie).

– przepustnice, zasuwy, nawiewniki i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia oraz pustaki wentylacyjne.

Jakie badania dla wyrobów wentylacyjnych?

Postepowanie o uzyskanie Krajowej Oceny Technicznej każdorazowo łączy się z obowiązkiem wydania stanowiska JOT z zestawem badań (określenia zasadniczych charakterystyk) dla każdego wniosku z osobna. Oceniana jest przy tym ilość wyrobów i typoszeregów zgłoszonych do KOT, zamierzone zastosowanie oraz materiał wykonania. Zakres badań łączy się z następującymi zasadniczymi charakterystykami obiektu budowlanego: bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo pożarowe, oszczędność energii i izolacyjność cieplna. A zatem obok badań szczelności standardowo wykonywanych przez Producentów jest jeszcze szereg badań dodatkowych, które należy wykonać w toku prowadzenia postępowania o uzyskanie KOT.

Jakie inne obowiązki dla Producentów wyrobów wentylacyjnych?

Producent wyrobów wentylacyjnych obok przeprowadzenia procedury o uzyskanie KOT oraz wykonania badań powinien udowodnić, że posiada w swoim zakładzie wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji.

Wyroby wentylacyjne nieujęte w rozporządzeniu – co z nimi zrobić?

Oprócz wymienionych powyżej wyrobów jest jeszcze cała gama innych produktów, które służą do wentylacji i klimatyzacji w obiektach budowlanych. Rozporządzenie jednak nie precyzuje jakie obowiązki mają producenci tych wyrobów, a zatem nie podlegają one ocenie zgodnie z Rozporządzeniem (producent nie może oznakować swojego wyrobu znakiem B). W takim przypadku pozostaje złożenie wniosku o uzyskanie Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) drogą uzyskania Europejskiego Dokumentu Oceny (wg naszej wiedzy dla tych wyrobów na chwilę obecną nie został opracowany i wydany EDO).

Wyroby wentylacyjne wykonane z łatwopalnego materiału.

Na rynku dostępny jest szereg przewodów wentylacyjnych wykonanych z PCV, które z powodzeniem mogłyby być zastosowane w budownictwie jednorodzinnym przede wszystkim ze względu na doskonałe właściwości akustyczne, łatwiejszy montaż czy też korzystniejszy stosunek ceny do jakości. Niestety na chwilę obecną stosowanie łatwopalnych przewodów wentylacyjnych (bez zastosowania dodatków uniepalniających) w obiektach budowlanych jest mocno ograniczone przepisami, m.in. z uwagi  na zapis § 267 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z nami; wyjaśnimy, podpowiemy, skierujemy na właściwe tory.

Zgodnie z procedurami wdrożonymi w firmie opowiadamy w ciągu 8 godzin.

!!! ZAPRASZAMY !!!

Posted in Badania wyrobów, Blog, Europejska Ocena Techniczna, Jednostki oceny technicznej, Krajowa ocena techniczna, Przepisy prawne, Wyroby budowlane, Wyroby innowacyjne and tagged , , , , , , , .

Dodaj komentarz