Okres przejściowy dla wyrobów budowlanych przedłużony

Okres przejściowy dla niektórych grup wyrobów budowlanych po raz kolejny wydłużony

Podstawa prawna

W dniu 29.06.2019 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, za sprawą którego po raz kolejny okres przejściowy dla wyrobów budowlanych został wydłużony. Tym razem do 31.12.2020r. Zmiana ta dotyczy przede wszystkim producentów:

– betonu konstrukcyjnego (polska norma wyrobu)

– wyrobów do wentylacji i klimatyzacji (Krajowa Ocena Techniczna)

– wyrobów ochrony antykorozyjnej

– balustrad

Dlaczego po raz kolejny przesunięto okres przejściowy ?

Przesunięcie okresu przejściowego miało związek m.in. z producentami chcącymi wprowadzić do obrotu wyroby innowacyjne, zgodnie z postanowieniami Krajowej Oceny Technicznej. Należy bowiem zaznaczyć, że proces uzyskania KOT składa się z wielu etapów i powiązanych z nimi działań (np. wykonanie lub koordynacja badań nawet w kilku laboratoriach), które obejmują szeroki horyzont czasowy. Nie zawsze również uzyskanie KOT wyczerpuje obowiązki producenta (o czym informuje Jednostka Oceny Technicznej w dokumencie KOT). W systemach:

  • 1, 1+ należy dokonać m.in. certyfikacji wyrobu w celu uzyskania certyfikatu stałości właściwości użytkowych
  • 2+ należy dokonać certyfikacji zgodności systemu zakładowej kontroli produkcji

W związku z powyższym nie wszyscy producenci danej grupy wyrobów budowlanych zdążyli dokonać wszystkich obowiązków, aby legalnie wprowadzić swoje wyroby do obrotu (m.in. złożyć wniosek i przeprowadzić procedurę uzyskania KOT).

Co z producentami, którzy dostosowali się do nowych przepisów.

Producenci Ci mogą wprowadzić wyrób oznakowany znakiem CE lub B (w zależności od dokumentu odniesienia) na zasadzie dobrowolności.

To samo dotyczy certyfikatów zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji, przyznanych Producentom betonu konstrukcyjnego (w systemie 2+), którzy z wynikiem pozytywnym przeszli procedurę certyfikacji ZKP.

Należy również zaznaczyć, że podmioty z branży betoniarskiej biorące udział w konsultacjach społecznych zgłaszały zastrzeżenia co do wydłużenia  terminu okresu przejściowego, podnosząc m.in. sprawę dużych nakładów finansowych na:

– dostosowanie się do wytycznych norm PN-EN 206 wraz z krajowym uzupełnieniem

– zatrudnienie pracowników biorących udział z ocenie zgodności betonu konstrukcyjnego

– wzorcowanie niezbędnego wyposażenia

– modernizację węzłów betoniarskich

– podpisanie umów stałej współpracy z laboratoriami zewnętrznymi (w przypadku gdy Producent nie dysponuje własnym laboratorium)

– wdrożenia systemów Zakładowej Kontroli Produkcji,

audit certyfikujący Zakładowej Kontroli Produkcji

Sugerowano zatem, aby wydłużenie okresu przejściowego nie objęło Producentów betonu konstrukcyjnego. Pomysł ten został jednak odrzucony na etapie analizy i uzgodnień konsultacji publicznych.

Podsumowując, Producenci betonu konstrukcyjnego, którzy uzyskali już certyfikaty zgodności ZKP w systemie 2+ funkcjonują w obszarze dobrowolnym.

Kilka słów na pocieszenie

Warto zapytać w jednostce akredytowanej, która auditowała dany system ZKP czy istnieje możliwość zawieszenia certyfikatu ZKP na określony czas. Dokładne warunki zawieszenia certyfikatu powinny być określone również w umowach z Jednostką Akredytowaną.

Należy również podkreślić, że betoniarnie, które dostosowały się do nowych przepisów mają ułatwione zadanie w postępowaniu przetargowym. Duże kontrakty wymagają już bowiem wdrożonego i certyfikowanego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Przebieg procesu legislacyjnego oraz zgłoszone zastrzeżenia i uwagi można znaleźć w niniejszym linku.

Zachęcamy również do kontaktu z nami – wytłumaczymy, wskażemy właściwą drogę, nawiążemy owocną współpracę!

Posted in Certyfikat zgodności, Krajowa ocena techniczna, Przepisy prawne, Systemy oceny i weryfikacji, Wyroby budowlane, Wyroby innowacyjne and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

One Comment

  1. Pingback: Wyroby wentylacyjne – Krajowa Ocena Techniczna

Dodaj komentarz