wyroby budowlane - aprobaty techniczne

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) wg PN-EN 13043

O kruszywie słów kilka:

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) wg PN-EN 13043 musi charakteryzować się ściśle określonymi cechami, aby można było zastosować je w procesie produkcji. Do rodzajów kruszyw należą: kruszywa drobne (naturalne/łamane), grube oraz o ciągłym uziarnieniu. W zależności od projektowanej mieszanki, dozowane mogą być w różnych proporcjach, co daje możliwość dostosowania gotowej MMA do postawionych wymagań i warunków projektowych. Właściwości użytkowe kruszywa mające wpływ na gotowy wyrób wyszczególniono w normie PN-EN 13043:2010. Określono w niej również kategorie poszczególnych właściwości użytkowych nadawane kruszywu, sposób znakowania go znakiem CE oraz instrukcje i wytyczne do Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Krajowe systemy oceny i weryfikacji dla kruszyw

Kruszywo jako materiał budowlany funkcjonuje w dwóch systemach: 4 oraz 2+, wyszczególnionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1966) Systemy te określają procedury i działania, jakie powinien spełnić producent w celu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych danego wyrobu. Obowiązki producenta w krajowym systemie 4 obejmują:

Krajowy system 2+ charakteryzuje się bardziej rygorystycznymi warunkami i większą ilością obowiązków. Do wymienionych powyżej dołączyć można:

  • Badania próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym
  • Ocenę i weryfikację przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, dotyczącą inspekcji zakładu pracy i ZKP, wydanie krajowego certyfikatu zgodności ZKP oraz kontynuacje nadzoru, oceny i ewaluację ZKP.

Badania typu oraz badania bieżące

Norma PN-EN 13043:2004 określa badania i odpowiadające im normy, które należy przeprowadzić na kruszywie, w celu określenia jego właściwości użytkowych. Rozróżnia się dwa rodzaje badań: wstępne badania typu oraz badania bieżące.

Wstępne badania typu mają na celu określenie cech fizycznych, chemicznych i mechanicznych kruszywa przeznaczonego do produkcji MMA. Do najważniejszych należą: wymiar ziarn, uziarnienie, gęstość objętościowa, kształt lub kanciastość ziarn, jakość pyłów czy odporność kruszywa na rozdrabnianie. Jest to jedynie ułamek badań jakim należy poddać wyrób. Ze względu na ciążącą na producencie odpowiedzialność za ewentualne niewłaściwe wyniki badań, najczęściej przeprowadzane są one w jednostkach certyfikowanych (akredytowanych).

Badania bieżące natomiast polegają na sprawdzaniu co pewien określony odstęp czasu, czy poszczególne cechy charakteryzujące materiał, nie uległy zmianie mającej wpływ na właściwości użytkowe MMA.

Zaadoptowanie procedur związanych z systemem ZKP do procesu produkcyjnego gwarantuje stałą jakość wyrobu, jest obowiązkiem producenta chcącego wprowadzić wyrób do obrotu, a także zwiększa wiarygodność firmy na rynku.

Współpraca z nami pozwoli na wprowadzenie optymalnych rozwiązań dostosowanych indywidualnie do Państwa firmy.

Posted in Badania wyrobów, Kontrola wyrobów, Normy wyrobów, Oznakowanie CE, Systemy oceny i weryfikacji, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz