Obowiązki producenta i importera – rozporządzenie nr 305/2011 (CPR)

Cz. 1/2

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych 305/2011 (CPR) z dnia 9 marca 2011, które zastąpiło dyrektywę o wyrobach budowlanych (CPD) wprowadziło nie tylko wytyczne dla oznakowania CE dla wszystkich wyrobów budowlanych objętych normami zharmonizowanymi, lecz także określiło obowiązki dla każdego z podmiotów gospodarczych biorących udział w łańcuchu dostaw.

Każdy z uczestników tego procesu, wraz z pojawieniem się rozporządzenia CPR, otrzymał dokładne i klarowne procedury. Mają one na celu zapewnienie przejrzystości w procesie produkcji, magazynowania oraz dystrybucji wyrobów. Przestrzeganie obowiązków narzuconych przez rozporządzenie jest regulowane prawnie i odnosi się do następujących podmiotów: producentów, importerów, dystrybutorów oraz upoważnionych przedstawicieli.

Producent

Według rozporządzenia nr 305/2011 (CPR) o wyrobach budowlanych „producent oznacza osobę fizyczną lub prawną, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym”. W uproszczeniu – producentem nazywamy firmę, której nazwa lub znak firmowy widnieje na interesującym nas wyrobie, który jest wprowadzany do obrotu.

Na producencie spoczywa odpowiedzialność za poprawne wytworzenie wyrobu, zgodnie z wszelkimi dotyczącymi go wymaganiami oraz utworzenie i przechowanie jego pełnej dokumentacji, w tym  systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Co więcej, producent zobowiązany jest do umieszczenia na wyrobie znaku CE oraz każdej informacji, która ułatwi identyfikację zarówno samego wyrobu jak i producenta. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania lub spełnienia wymagań rozporządzenia producent zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściwe organy krajowe państw członkowskich, na terenie których wyrób jest wprowadzony do obrotu. Zobligowany jest również podjąć natychmiastowe kroki w celu naprawy sytuacji. Na żądanie właściwego organu krajowego producenci są zobowiązani do udostępnienia całej dokumentacji dotyczącej danego wyrobu.

Importer

Importer oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii”. Dla przykładu: Importerem może być to polska firma zajmująca się sprowadzaniem wyrobów budowlanych z Chińskiej Republiki Ludowej w celu wprowadzenia ich do obrotu na terenie Polski lub całej WE.

Obowiązki importerów to:

  • dbanie o zgodność sprowadzanych wyrobów z rozporządzeniem CPR (w razie wątpliwości importer nie może wprowadzić produktu do obrotu),
  • podanie swoich danych na wyrobie budowlanym; załączenie do niego odpowiednich instrukcji w zależności od państwa, na terenie którego wyrób ma być wprowadzony do obrotu.

W czasie, gdy odpowiedzialność za wyrób spoczywa na importerze musi on zapewnić odpowiednie warunki transportu i magazynowania. Inne zadania są podobne do zadań producenta, tj.:

  • dbanie o dokumentację i jej przechowywanie,
  • określone działania w przypadku wątpliwości co do jakości wyrobu,
  • udostępnianie danych produktu na żądanie organów krajowych.

W następnym tekście opiszemy obowiązki dystrybutorów i upoważnionych przedstawicieli.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich uczestników występujących w procesie oceny i wprowadzających wyroby budowlane do obrotu. Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Posted in Blog, Dyrektywy, Oznakowanie CE, Przepisy prawne, Rozporządzenie CPR nr 305/2011, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz