badania typu - specyfikacja techniczna

ZKP – NADZÓR NAD SPRZĘTEM POMIAROWYM

ZKP – nadzór nad sprzętem pomiarowym: co jest istotne?

Znakomita większość Producentów wyrobów budowlanych decyduje się na założenie własnego laboratorium w ramach systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, które będzie wykonywało badania:

– wstępne (typu),

– bieżące gotowych wyrobów, zgodnie z opracowanym i przyjętym planem badań,

– materiałów składowych lub półproduktów z których powstaje wyrób końcowy.

Poza procedurami związanymi z wykonywaniem badań wyrobów, drugą równie istotną procedurą jest zapewnienie prawidłowego nadzoru nad sprzętem pomiarowym.

Co wchodzi w zakres nadzoru?

Prawidłowy nadzór nad sprzętem pomiarowym obejmuje procedury związane z:

– określeniem częstotliwości legalizacji, wzorcowań, sprawdzeń konkretnego sprzętu,

– zapewnieniem pełnej identyfikacji wyposażenia,

– opracowaniem instrukcji sprawdzeń,

– wyznaczeniem kompetentnego personelu, w którego gestii będzie dopilnowanie powyższych założeń

Warto zaznaczyć również, że sprzęt pomiarowy podczas zakupu, powinien mieć niezbędną dokumentację, której brak stwarza problemy na etapie późniejszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem (np. brak legalizacji pierwotnej uniemożliwia dokonanie legalizacji ponownej). Należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas zakupu używanego wyposażenia laboratoryjnego.

Podstawowe pojęcia związane z nadzorem nad sprzętem pomiarowym

LEGALIZACJA to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania; legalizacja sprzętu pomiarowego jest niezbędna przy obrocie handlowym oraz dla wyposażenia wymienionego w Ustawie z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636), służącego:

1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska,

2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) w ochronie praw konsumenta,

4) przy pobieraniu opłat, podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a tak-że przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,

5) przy dokonywaniu kontroli celnej,

 

WZORCOWANIE to czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary. Wzorcowanie może być wykonywane przez:

Akredytowane laboratorium wzorcujące, wykaz laboratoriów można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Akredytacji

– Nieakredytowane laboratorium posiadające ustalone procedury, kompetentny personel, odpowiednie warunki oraz nadzorowane wyposażenie służące do wzorcowania.

Wybór właściwej ścieżki postępowania przy prowadzeniu nadzoru nad sprzętem pomiarowym uzależniony jest od wielu czynników:

– jaki wyrób budowlany produkujemy i badamy,

– czy chcemy świadczyć usługi badania i kontroli na zewnątrz,

– profilu i wymagań klienta w tym zakresie – często to klient wymaga od laboratorium konkretnego sposobu postępowania, w szczególności podczas realizacji dużych, kluczowych kontraktów.

Niezależnie od powyższych czynników należy obrać kierunek działania, który zapewni powtarzalność i wiarygodność wyników.

Warto nadmienić, że Producent wyrobu budowlanego może zlecać usługę badania na zewnątrz. Zachęcamy do złożenia zapytania w jakim zakresie możemy Państwu pomóc.

Jeżeli jesteście Państwo na początku drogi i zakładacie własne laboratorium, służymy pomocą w pełnej organizacji wyposażenia, doradzimy co warto zakupić pod kątem badania konkretnego wyrobu oraz kompleksowo przeszkolimy personel.

Posted in Badania wyrobów, Blog, Kontrola wyrobów, Przepisy prawne, Szkolenie, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , .

Dodaj komentarz