STUDNIE WŁAZOWE I NIEWŁAZOWE Z BETONU WG PN-EN 1917

Studnie włazowe i niewłazowe z betonu

Zgodnie z normą PN-EN 1917 – „Studnie włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” studnią nazywamy pionową wodoszczelną budowlę stosowaną w celu łączenia rurociągów, zmiany kierunku i/lub poziomu oraz umożliwiającą napowietrzanie i wentylację. Rozróżnia się dwa typy studzienek:

  • włazowe – pozwalają na dostęp osobom wraz z wyposażeniem służącym do przeprowadzenia niezbędnej kontroli i konserwacji
  • niewłazowe – nie umożliwiają dostępu osobom w celu przeprowadzenia kontroli i/lub konserwacji

Dla studzienek system 4 – obowiązki Producentów

Standardowe studzienki włazowe i niewłazowe produkowane w procesie seryjnym są sklasyfikowane w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 4. Oznacza to, że Producent ma obowiązek:

– wdrożyć i utrzymywać system Zakładowej Kontroli Produkcji,

wykonać wstępne badanie  (typu) w celu określenia właściwości użytkowych do zasadniczych charakterystyk podanych w normie,

– ustanowić plan badań bieżących i realizować go.

– zapewnić pełną identyfikację i identyfikowalność wyrobu.

Po spełnieniu powyższych wytycznych, Producent ma prawo oznakować swój wyrób znakiem CE, wystawić Deklarację Właściwości Użytkowych oraz legalnie wprowadzić go do obrotu na terenie Polski i całej WE.

Załącznik F do normy PN-EN 1917 podaje wymagania do wdrożenia systemu ZKP, są to m.in:

  1. Opracowanie i wdrożenie systemu ZKP, o czym była mowa powyżej oraz wyznaczenie przedstawiciela kierownictwa odpowiedzialnego za system,
  2. Przygotowanie się na niezgodności i reklamacje, które mogą nastąpić; wyznaczenie procedur postępowania i osób odpowiedzialnych za postępowanie reklamacyjne lub działania korekcyjne i korygujące
  3. Opracowanie procedur związanych z przenoszeniem, składowaniem, znakowaniem, pakowaniem oraz dostawą do klienta; studzienki włazowe i niewłazowe są dużymi, ciężkimi wyrobami, należałoby więc ustanowić procedury bezpieczeństwa w trakcie załadunku, transportu i wykonywania badań.
  4. Szkolenie personelu i kadry zarządzającej; szczególną uwagę należy zwrócić na pracowników, którzy powinni mieć niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz Przedstawiciela kierownictwa, który będzie odpowiedzialny za system ZKP i najpewniej również postępowania reklamacyjne, działania korekcyjne i korygujące
  5. Ustanowienie procedur i instrukcji produkcyjnych.

Cenna UWAGA na podsumowanie

Norma PN-EN 1917 odnosi się do studzienek włazowych i niewłazowych o maksymalnej średnicy 1250mm. W przypadku produkcji studzienek o większej średnicy, Producent ma obowiązek wystąpić z wnioskiem o Krajową Ocenę Techniczną (oznakowanie B) lub Europejską Ocenę Techniczną (oznakowanie CE) w celu uzyskania określonych wymagań.

Zapraszamy do skorzystania z naszej OFERTY i złożenia zapytania na wdrożenie, aktualizację lub doskonalenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla studzienek włazowych i niewłazowych

Posted in Badania wyrobów, Blog, Deklaracje właściwości użytkowych, Europejska Ocena Techniczna, Kontrola wyrobów, Krajowa ocena techniczna, Normy wyrobów, Oznakowanie CE, Systemy oceny i weryfikacji, Szkolenie, Wyroby budowlane, Znak budowlany and tagged , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz