europejska ocena techniczna-co warto wiedzieć

EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA – CO WARTO WIEDZIEĆ

Co to jest Europejska Ocena Techniczna?

Europejska Ocena Techniczna jest dokumentem, który określa właściwości użytkowe i zasadnicze charakterystyki dla danych wyrobów budowlanych, na podstawie opracowanych wcześniej Europejskich Dokumentów Oceny (EDO), czyli wytycznych dla konkretnych grup wyrobów. Odpowiednikiem EOT w Polsce jest Krajowa Ocena Techniczna. Więcej o zasadach i wymagania dla EOT blogu

Jak uzyskać EOT, co należy wiedzieć?

Producenci wyrobów budowlanych, których wyroby nie są objęte normami zharmonizowanymi, chcący wprowadzić wyroby do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej powinni wykonać następujące działania:

  1. Złożenie wniosku o EOT do JOT, w którym podają podstawowe informacje, analogicznie do postępowania w ramach KOT,
  2. Wykonanie badań wstępnych (typu) – we wniosku należy zaznaczyć, że badania te mają przeznaczenie do EOT, w innym przypadku zostaną one wykonane pod KOT, a tu wymagania mogą być inne,
  3. Monitorowanie postępowania o uzyskanie EOT.

Powyższe działania to standard i obowiązują w momencie gdy:

EOTA (Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej) wydała EDO (Europejski Dokument Oceny) lub ETAG (zatwierdzone wytyczne)

EOT – co może nas zaskoczyć w trakcie postępowania?

W praktyce często zdarza się tak, że nie zawsze dla danego wyrobu zostały opracowane wytyczne w formie EDO lub ETAG. W takich przypadkach należy złożyć wniosek o Europejską Ocenę Techniczną poprzez opracowanie w/w wytycznych (EDO lub ETAG). Proces ten jest złożony, długotrwały i wymaga dużego zaangażowania Producenta, który stara się o EOT. Może on jednak liczyć na dużą pomoc ze strony JOT, która niejako pośredniczy w jego imieniu w uzyskaniu wytycznych dla wyrobu.

Wstępnie opracowane wytyczne (EDO lub ETAG) przedkładane są do uzgodnień i konsultacji wszystkich członków EOTA, którzy drogą głosowania przyjmują lub nie dane wytyczne.

Należy również pamiętać, że nieodosobnione są przypadki, w których przedstawiciel jednego państwa zgłosi sprzeciw do części lub całości wytycznych, mając na względzie następujące założenia:

– powszechne zastosowanie innych materiałów składowych, nieujętych w projekcie wytycznych,

– inna strefa klimatyczna,

– obowiązujące już wymagania techniczne dla obiektów budowlanych sprzeczne z projektem wytycznych,

– obowiązujące np. znacznie zawężone dopuszczalne granice / odchyłki podyktowane zwiększeniem bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego w danym kraju

W takim przypadku negocjacje mogą trwać naprawdę długo, skutecznie blokując Producentowi możliwość wprowadzenia danego wyrobu budowlanego na rynek europejski.

Nasza firma wspiera Producentów w uzyskaniu EOT drogą EDO lub ETAG, współpracuje z JOT z ramienia Producenta, uczestniczy w uzgodnieniach dot. EOT, a także wdraża system Zakładowej Kontroli Produkcji, obowiązkowy przy postępowaniu o uzyskanie Europejskiej Oceny Technicznej dla wyrobu budowlanego.

Posted in Badania wyrobów, Blog, Europejska Ocena Techniczna, Jednostki oceny technicznej, Kontrola wyrobów, Oznakowanie CE, Rozporządzenie CPR nr 305/2011, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz