NORMY ZHARMONIZOWANE – CZYM SĄ I JAK JE ROZPOZNAĆ?

Czym są normy zharmonizowane?

Normy zharmonizowane są normami europejskimi, które powstają w odpowiedzi na mandat (wniosek) wydany przez Komisję Europejską. Przed wydaniem takiego wniosku Komisja przeprowadza konsultacje z państwami członkowskimi w celu ustalenia zawartości mandatu. W trakcie tego procesu do Stałego Komitetu Budownictwa (SCC) zgłaszane są wszystkie właściwości wyrobów, których wniosek ma dotyczyć i w stosunku do których istnieją przepisy krajowe. Szczególnie ważne są przepisy nawiązujące do wymagań podstawowych. Zgłoszenia dokonują przedstawiciele poszczególnych państw przeprowadzający konsultacje.

W odpowiedzi na wydany mandat normy zharmonizowane są opracowywane przez jedną z europejskich jednostek normalizacyjnych:

  • CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny),
  • CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki),
  • ETSI (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych).

Na podstawie norm zharmonizowanych będących głównymi specyfikacjami technicznymi producenci sporządzają deklaracje właściwości użytkowych i umieszczają oznakowanie CE na wyrobach budowlanych. W przypadku gdy produkowany wyrób jest objęty normą zharmonizowaną, dla producenta który chce wprowadzić ten wyrób do obrotu staje się ona obowiązkowa, jak określa rozporządzenie CPR w Art. 4 ust. 1: „Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzaniu takiego wyrobu do obrotu.” Od tego wymagania istnieją wyjątki – kiedy wyrób jest produkowany jednostkowo, na terenie budowy lub w sposób tradycyjny.

Nieodzowny element normy zharmonizowanej

Ponadto do obowiązków producenta, których część jest zawarta w załączniku ZA do norm zharmonizowanych, posiadającego wyroby objęte taką normą (również wyroby importowane) należą zadania takie jak: sprawdzenie numeru referencyjnego normy lub norm, sprawdzenie okresu koegzystencji, zakresu normy, sprawdzenie systemu oceny i weryfikacji stałości użytkowych przewidzianych dla wyrobu oraz ustalenie zakresu informacji, które powinny być zawarte w deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowaniu CE.

Wspomniany załącznik ZA normy zharmonizowanej zawiera:

  • odniesienie do nazwy wyrobu (grupy wyrobów), zamierzone zastosowanie oraz wykaz zasadniczych charakterystyk,
  • system/y oceny i weryfikacji stałości użytkowych dla konkretnego wyrobu (grupy wyrobów) oraz zastosowania i podział zadań w ocenie,
  • przykładową zawartość deklaracji właściwości użytkowych,
  • oznakowanie CE oraz wszelkie informacje jemu towarzyszące (wraz z przykładami oznakowania na wyrobie i w informacji załączonej).

Normy zharmonizowane odpowiadające wydanym mandatom są publikowane w postaci wykazu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Wykaz dla każdej z norm zharmonizowanych zawiera:

  • określoną normę zharmonizowaną, która zostaje zastąpiona przez tę, której wykaz dotyczy (jeżeli taka istnieje),
  • okres koegzystencji (początek i koniec), czyli czas od kiedy można stosować nową normę zharmonizowaną i moment, w którym staje się ona wyłączną specyfikacją obowiązującą do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych.

W okresie przejściowym, czyli wspomnianym powyżej okresie koegzystencji można stosować nową normę zharmonizowaną, normę zastępowaną lub odpowiednią normę krajową.

Posted in Badania wyrobów, Blog, Dyrektywy, Normy wyrobów, Przepisy prawne, Rozporządzenie CPR nr 305/2011 and tagged , , , , , , , , , , , , .