europejska ocena techniczna-co warto wiedzieć

JAK UZYSKAĆ KRAJOWĄ OCENĘ TECHNICZNĄ DLA WYROBU BUDOWLANEGO ?

Zmiana przepisów dot. Krajowych Ocen Technicznych

Z dniem 06 grudnia 2016 roku zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Krajowych Ocen Technicznych. Opisuje ono warunki oraz określa obowiązki i wymagania każdej ze stron w procesie wydawania KOT. A zatem, jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną dla wyrobu budowlanego?

Producent składa swój wniosek do właściwej Krajowej Jednostki Oceny Technicznej, która jest określana na podstawie rodzaju i zamierzonego zastosowania wyrobu, którego dokument dotyczy. Wraz z wnioskiem musi zostać dostarczony opis techniczny produktu wraz z obliczeniami, rysunkami oraz wszelkimi innymi informacjami, które biorą udział w procesie oceny właściwości użytkowych wyrobu. Ponadto, wnioskodawca przedkłada informację dot. funkcjonującego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz procesu produkcyjnego obejmującego produkt dla którego wnioskuje o uzyskanie KOT.

Wniosek i wymagane dokumenty do KOT

Po złożeniu wniosku, w terminie miesiąca od daty otrzymania dokumentu przez krajową Jednostkę Oceny Technicznej następuje jego weryfikacja formalna. W zależności od jej wyniku wysyłana jest informacja zwrotna do wnioskodawcy o zasadności wszczęcia postępowania lub jej braku (np. przy niekompletnym wniosku). Jeżeli ocena jest pozytywna, Producent zawiera umowę z krajową Jednostką Oceny Technicznej na przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wydania KOT. Następnie, w okresie do 2 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) krajowa JOT określa wszystkie dodatkowe wymagania niezbędne do dokonania oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do jego zamierzonego zastosowania. Wymaganiami tymi mogą być: badania, obliczenia, klasyfikacje, dokumenty oraz inne informacje.

Wybór laboratorium badawczego

Badania mogą być wykonane w laboratoriach krajowych JOT lub innych wskazanych przez wnioskodawcę. Duży wpływ na wybór laboratorium ma system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla wyrobu oraz zakres badań. Istnieją bowiem takie badania, które są wykonywane wyłącznie przez jedno laboratorium w Polsce. Krajowa Jednostka Oceny Technicznej uznaje wyniki badań i obliczeń laboratoriów akredytowanych, laboratoriów zagranicznych w przypadku odpowiednich umów międzynarodowych oraz laboratoriów notyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Postępowanie w ramach KOT

W trakcie postępowania krajowa JOT dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu biorąc pod uwagę jego przyszłe zastosowanie oraz obowiązujące w przypadku tego wyrobu przepisy i opracowania naukowe. Ponadto dokonuje analizy wszystkich danych dostarczonych przez Producenta aby uzyskać optymalną ocenę. Wszelkie warunki oceny brane pod uwagę w tym procesie są jasno określone przez krajową JOT i udostępnione na jej stronie internetowej.

Po uzyskaniu kompletu niezbędnej dokumentacji jednostka oceny wydaje Producentowi Krajową Ocenę Techniczną lub odmawia jej wydania odpowiednio uzasadniając swoją decyzję.

Informacje zawarte w KOT

Krajowa Ocena Techniczna, podobnie jak w przypadku Aprobat Technicznych, powinna zawierać:

 • nazwę i adres jednostki oceny,
 • podstawę prawną wydania KOT,
 • nazwę techniczną i handlową wyrobu,
 • informacje dotyczące Producenta,
 • oznaczenie typu oraz opis techniczny wyrobu,
 • informacje dotyczące zamierzonego zastosowania wyrobu zawierające warunki montażu, użytkowania oraz konserwacji,
 • właściwości użytkowe wyrobu wyrażone w klasach, poziomach lub opisowo,
 • wytyczne dotyczące pakowania, transportu, składowania oraz znakowania wyrobu,
 • wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji wraz z szczególnymi warunkami procesu produkcyjnego,
 • datę wydania i ważności Krajowej Oceny Technicznej,
 • wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu, w tym sprawozdań z badań i obliczeń,
 • podpis kierownika krajowej JOT.

Oznakowanie wyrobu w ramach KOT

Na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej, Producent ma prawo wprowadzić i udostępnić wyrób budowlany do obrotu na terenie Polski. Należy pamiętać, że przed wprowadzeniem do obrotu należy wyrób oznakować znakiem B oraz wystawić Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (wzór).

Współpraca

Zapraszamy do współpracy firmy chcące uzyskać Krajową Ocenę Techniczną dla swoich wyrobów. W ramach zlecenia przygotowujemy wniosek i dokumentację do KOT, koordynujemy badania, opracowujemy i wdrażamy Zakładową Kontrolę Produkcji, a także szkolimy i uczestniczymy w inspekcjach wstępnych oraz audytach Jednostek Certyfikujących.

Posted in Badania wyrobów, Blog, Krajowa ocena techniczna, Krajowe deklaracje właściwości użytkowych, Przepisy prawne, Systemy oceny i weryfikacji, Szkolenie, Wyroby budowlane, Znak budowlany and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

One Comment

 1. Pingback: WPROWADZANIE DO OBROTU INNOWACYJNYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH » PerfectQuality

Dodaj komentarz