WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Deklaracja właściwości użytkowych czy deklaracja zgodności

Rozporządzenie nr 305/2011, które zastąpiło Dyrektywę Budowlaną, nałożyło na producenta obowiązek opracowania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP – Declaration of Performance). A zatem, dotychczasowe Deklaracje Zgodności zostały zastąpione DWU. Wielu producentów ma duży problem z określeniem czym są właściwości użytkowe dla ich wyrobów, a zatem:

Czym są właściwości użytkowe

Terminem „właściwości użytkowe” określamy wszelkie cechy funkcjonalne, które mają wpływ na użytkowanie danego wyrobu a także całego obiektu. Obecnie istnieje 7 wymagań podstawowych, które muszą być spełnione przez producentów wyrobów budowlanych poprzez właściwości użytkowe. Są to:

  1. Bezpieczeństwo konstrukcji (nośność i stateczność)
  2. Bezpieczeństwo pożarowe
  3. Warunki higieniczne (ochrona zdrowia i środowiska)
  4. Bezpieczeństwo użytkowania
  5. Ochrona przed hałasem
  6. Oszczędność energii
  7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Producenci muszą więc tak zaprojektować i wyprodukować swoje wyroby, aby były one jak najbardziej korzystne dla przyszłego użytkownika przy optymalnym wykorzystaniu zasobów oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego. W zależności od wyrobu oraz jego wpływu na zdrowie i  życie ludzkie, wyróżniamy systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (1+, 1, 2+, 3 i 4).

Co oznacza w Deklaracji Właściwości Użytkowych „NPD”

Norma dla danego wyrobu określa wszystkie jego właściwości użytkowe i tolerancje lub kategorie, w których powinien się on znaleźć, aby spełnić wymagania. Producent może jednak określić, czy dana właściwość ma zastosowanie dla jego wyrobu, czy też nie (oczywiście w akceptowalnych granicach). Pomaga w tym dokładne określenie zamierzonego zastosowania danego wyrobu. Dla przykładu: nie ma sensu wykonywać badań odporności mieszanki mineralno-asfaltowej (PN-EN 13108-1) na ścieranie przez opony okolcowane w państwach, w których są one zabronione lub ze względów klimatycznych się ich nie stosuje. Z celem mija się również badanie rozszerzalności pod wpływem wilgoci dla bloczków betonowych dla kat. II (PN-EN 771-3), które nie będą eksponowane na zewnątrz. W takich przypadkach w Deklaracji Właściwości Użytkowych producent wpisuje skrót „NPD” (No Performance Declared), nie deklarując tej właściwości.

NPD a wymagania Klienta

Jeżeli Klient złoży zamówienie na wyrób, którego właściwość nie była do tej pory deklarowana (oznaczona skrótem NPD), producent ma dwie możliwości:

– wykonać badania i zadeklarować wartość lub klasę dla tej właściwości,

– sprzedać wyrób, po uzyskaniu akceptacji przez klienta (najlepiej w formie pisemnej) bez zadeklarowanych właściwości,

– zrezygnować z realizacji zamówienia.

Posted in Badania wyrobów, Blog, Deklaracje właściwości użytkowych, Kontrola wyrobów, Krajowe deklaracje właściwości użytkowych, Normy wyrobów, Oznakowanie CE, Systemy oceny i weryfikacji and tagged , , , , , , .