BLOCZKI BETONOWE: ZKP WG PN-EN 771-3+A1:2015-10

Wymagania dla elementów murowych (tzw. bloczków betonowych) z kruszywami zwykłymi i lekkimi zostały zawarte w normie PN-EN 771-3+A1:2015-10. Norma ta dopuszcza 2 systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (opisane w zał. V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.):Bloczki betonowe: ZKP wg PN-EN 771-3+A1:2015-10

Kategoria I

W przypadku, gdy producent zadeklaruje, że prawdopodobieństwo wystąpienia mniejszej niż deklarowana wytrzymałości na ściskanie ≤ 5%). Wyroby zadeklarowane w tej kategorii objęte są systemem 2+, zgodnie z którym producent odpowiedzialny jest za:

– wykonanie wstępnego badania typu wyrobu,

– opracowanie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji

– badania próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań; zakres i częstotliwość wykonywanych badań określono w Załączniku D do w/w normy

Jednostka Notyfikowana jest odpowiedzialna za:

– wstępną inspekcją zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli Produkcji,

– wydanie certyfikatu zgodności ZKP,

– stały nadzór, ocena i ewaluacja Zakładowej Kontroli Produkcji.

Kategoria II

Dla pozostałych produktów. Wyroby zadeklarowane w tej kategorii objęte są systemem 4, zgodnie z którym producent odpowiedzialny jest za:

– wykonanie wstępnego badania typu wyrobu,

– opracowanie i wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji wraz z badaniami próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań

W systemie 4 nie ma obowiązku udziału Jednostki Notyfikowanej przy ocenie wyrobu ani certyfikacji systemu ZKP.

Niezależnie od tego, czy elementy murowe zostały zaklasyfikowane do kategorii I czy II, producent oprócz spełnienia powyższych wymagań przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu ma obowiązek oznakowania go etykietą CE oraz wystawienia Deklaracji Właściwości Użytkowych.

Zapraszamy do współpracy Producentów prefabrykatów betonowych (w tym bloczków pełnych fundamentowych) chcących wdrożyć system Zakładowej Kontroli Produkcji. Doradzimy i zaproponujemy optymalne rozwiązanie dla każdej firmy.

Posted in Badania wyrobów, Blog, Certyfikat zgodności, Deklaracje właściwości użytkowych, Kontrola wyrobów, Normy wyrobów, Oznakowanie CE, Systemy oceny i weryfikacji, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , .

Dodaj komentarz