EUROPEJSKA OCENA TECHNICZNA – ZASADY I WYMAGANIA

Europejska Ocena Techniczna

została wprowadzona w Polsce wraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca roku 2011. Jest ono znane jako Rozporządzenie o Wyrobach Budowlanych (CPR). EOT jest oceną właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk i upoważnia producenta do wprowadzenia swojego wyrobu na rynek wspólnotowy oraz oznakowania go znakiem CE.

UWAGA: W przypadku, gdy producent chce wprowadzić swój wyrób wyłącznie na rynek polski, powinien złożyć wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej (od 01.01.2017r. Krajowej Oceny Technicznej).

Europejska Ocena Techniczna zawiera następujące informacje:

  • ogólne informacje na temat producenta
  • informacje na temat typu wyrobu oparte na badaniach typu lub obliczeniach typu, zamiennie na dokumentacji technicznej opisanej w art. 36 CPR,
  • opis wyrobu i jego zamierzonego zastosowania,
  • właściwości użytkowe wyrobu i odniesienia do metod stosowanych do ich oceny,
  • przyjęty system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
  • szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Organami właściwymi do wydania EOT są Jednostki ds. Oceny Technicznej (JOT) wyznaczane przez poszczególne państwa członkowskie UE. Wykaz wszystkich JOT możemy znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych (CPR) istnieją trzy przypadki, dla których EOT może zostać wydana:

  1. jeżeli wyrób nie jest objęty zakresem normy zharmonizowanej,
  2. jeżeli wyrób jest jedynie częściowo objęty zakresem normy zharmonizowanej, lecz metoda oceny zasadniczej charakterystyki jest niewłaściwa dla wyrobu, dla którego został złożony wniosek o wydanie EOT,
  3. jeżeli wyrób jest objęty zakresem normy zharmonizowanej, lecz metoda oceny zasadniczej charakterystyki nie została w tej normie uwzględniona.

Podstawą wydania Europejskiej Oceny Technicznej jest EDO – Europejski Dokument Oceny (ang. EAD – European Assessment Document) zawierający:

– ogólny opis wyrobu,

– wykaz zasadniczych charakterystyk istotnych z uwagi na zastosowanie wyrobu,

– metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do w/w zasadniczych charakterystyk,

– wytyczne do wdrożenia Zakładowej Kontroli Produkcji przez producenta

Jako Europejskie Dokumenty Oceny mogą być stosowane tzw. ETAG, czyli wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych (zgodnie z CPR), które zostały określone w Dyrektywie 89/106/EWG „Wyroby budowlane” przed 1 lipca 2013r. Wykaz wytycznych ETAG obejmuje jedynie niewielką grupę wyrobów budowlanych.

Posted in Blog, Europejska Ocena Techniczna, Europejski Dokument Oceny, Oznakowanie CE, Przepisy prawne, Rozporządzenie CPR nr 305/2011, Wyroby budowlane and tagged , , , , , , , , , , , , , , .