BETON OD 01.01.2017 BĘDZIE WYROBEM BUDOWLANYM

Podstawa prawna

3.03.2016r. Minister Infrastruktury i Budownictwa opublikował projekt Rozporządzenia – dotyczy ono deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz znakowania ich znakiem B. Na mocy tego dokumentu beton towarowy staje się wyrobem budowlanym.

Co się z tym wiąże

Z dniem, który rozpocznie obowiązywanie Rozporządzenia, beton będzie podlegał systemowi oceny 2+, który obliguje producenta wyrobu budowlanego do:

– przeprowadzenia wstępnych badań typu dla wyrobu budowlanego,

– badań próbek wyrobu zgodnie z opracowanym planem,

– wdrożenia procedur Zakładowej Kontroli Produkcji,

– poddania certyfikacji systemu ZKP przez Jednostkę Notyfikowaną (JN),

– zapewnienie ciągłego nadzoru JN,

Badania typu i bieżące

Zakres badań i wytyczne dla producentów betonu określa norma PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Formułuje ona podstawowe właściwości i klasyfikacje betonu, włączając w to 3 kluczowe cechy:

klasa ekspozycji – to oddziaływanie środowiska zewnętrznego na beton w konstrukcji; czynniki wpływające na beton lub jego zbrojenie mogą mieć charakter zarówno fizyczny jak i chemiczny,

– klasa konsystencji – określa stopień ciekłości mieszanki betonowej i obrazuje jej odporność na odkształcenia pod wpływem obciążeń. Jedną z metod badania jest metoda opadu stożka; mieszankę wlewa się do przygotowanej formy a następnie, po jej zdjęciu, porównuje się wysokość mieszanki do wysokości formy.

– klasa wytrzymałości betonu na ściskanie – jest określana po 28 dniach dojrzewania betonu (w momencie gdy osiąga on deklarowaną wytrzymałość), badanie wykonywane jest na próbkach walcowych lub sześciennych. Badana wytrzymałość odnosi się do normy PN-EN 206-1:2003 w postaci klas oznaczanych literą C oraz odpowiednią numeracją (np.: C30/37 – pierwsza wartość odnosi się do próbek walcowych, druga do próbek sześciennych).

Nowe wymagania dla producentów betonu będą obowiązywały od 01.01.2017. Nietrudno więc zauważyć, że kolejny rok będzie czasem przełomowym. Warto zatem zawczasu poddać się certyfikacji (do końca roku dobrowolnej), gdyż wiąże się ona z niższymi kosztami niż przy certyfikacji obligatoryjnej.

Zapraszamy więc do kontaktu producentów betonu i prefabrykatów betonowych. Świadczymy usługi w pełnym zakresie (możliwe jest oczywiście skorzystanie z wybranych opcji):

– wdrażamy procedury Zakładowej Kontroli Produkcji,

– wykonujemy badania typu dla mieszanek betonowych (w bardzo konkurencyjnych cenach),

– zapewniamy stałą obsługę laboratoryjną (badanie próbek, zgodnie z opracowanym planem)

– zapewniamy opiekę Pełnomocnika ds. ZKP (audity wewnętrzne, reprezentowanie firmy podczas auditów certyfikujących)

Posted in Badania wyrobów, Blog, Certyfikat zgodności, Kontrola wyrobów, Krajowe deklaracje właściwości użytkowych, Przepisy prawne and tagged , , , , , , , , , , , , , .

Dodaj komentarz