KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Zmiany przepisów dla Producentów wyrobów budowlanych w systemie krajowym (znak B)

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych, przyjęta przez Sejm RP dnia 25 czerwca 2015 r. Poprawki objęły między innymi zastąpienie dotychczasowej Aprobaty Technicznej Krajową Oceną Techniczną (KOT). Analogicznie również do przypadku Aprobaty Technicznej, Krajowa Ocena Techniczna jest wydawana dla wyrobów budowlanych nie objętych zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu.

Po uzyskaniu Krajowej Oceny Technicznej i spełnieniu zawartych w niej wymagań, producenci wyrobów budowlanych mają prawo do wystawienia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) i oznakowania wyrobu będącego przedmiotem KOT znakiem budowlanym „B”.

Normy i procedury: wydawania, przedłużenia terminu ważności, zmiany, uchylania Krajowych Ocen Technicznych w art. 9 ustawy. Ponadto, ustawa zawiera wytyczne do wyznaczania jednostek upoważnionych do wydawania KOT. Zgodnie z tymi przepisami Krajowa Ocena Techniczna, podobnie jak Aprobata Techniczna, wydawana jest na wniosek producenta (lub grupy producentów). Okres jej ważności wynosi 5 lat (z możliwością przedłużenia na okres nie dłuższy niż 5 lat). Koszty związane z wydaniem, zmianą lub przedłużeniem ponosi wnioskodawca. Koszty uzyskania KOT są zbliżone do kwot jakie ponosił Producent w postępowaniu aprobacyjnym. Zniesiono jednak opłatę wstępną wynoszącą ustawowe 500 euro.

Jednostki Oceny Technicznej

Podmiotami wydającymi KOT są Jednostki Oceny Technicznej oraz Jednostki Organizacyjne wyznaczone przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Uchylaniem zajmuje się jednostka wydająca, z własnej inicjatywy lub na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone 1 stycznia 2017 r. Gdy to nastąpi, producent będzie mógł w dalszym ciągu używać Aprobat Technicznych na zasadzie Krajowych Ocen Technicznych do czasu zakończenia ich ważności.

Więcej o Krajowej Ocenie Technicznej można znaleźć w Ofercie.

Posted in Blog, Certyfikat zgodności, Jednostki oceny technicznej, Krajowa ocena techniczna, Krajowe deklaracje właściwości użytkowych, Wyroby budowlane, Wyroby innowacyjne, Znak budowlany and tagged , , , , , , , , , , .

One Comment

  1. Pingback: Jak uzyskać krajową ocenę techniczną dla wyrobu budowlanego

Dodaj komentarz